22.11.2018

«Бәйтерек» холдингі экспортты қалай қолдайды

«Бәйтерек» холдингі экспортты қалай қолдайды

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: Табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауында қазақстандық тауарларды халықаралық нарықтарға жылжытуға ерекше назар аударылған. Бұл бағыт «Бәйтерек» холдингінің және оның еншілес ұйымдары – Қазақстанның Даму Банкінің, «Даму» Қорының және KazakhExport компаниясының қызметіндегі маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Бұл қолдаудың негізгі құралдарымен арнайы дайындалған инфографика арқасында танысуға болады.

 

2

 

Аудит жөніндегі комитет

Холдингтің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті (бұдан әрі-Комитет) Директорлар кеңесіне Холдингтің қаржы-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығына) тиісті бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігіне мониторинг жүргізу, Холдингтің корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерінің сақталуын орындау, сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін бақылау, Холдингтің ішкі аудит қызметінің жұмысын тағайындау, сыйақылар және бағалау жүйесі бөлігінде ұсынымдарды дайындау Холдинг омбудсмен қызметінің нәтижелерін қарау мақсатында 2013 жылғы 25 қыркүйекте құрылды.

Комитетқұрамы

Томас Миров – КомитетТөрағасытәуелсіздиректор;

Клаус Мангольд – Комитетмүшесітәуелсіздиректор.

Аудит жөніндегі комитет туралы ереже (Жүктеу)

 

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Холдингтің Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті (бұдан әріКомитет) Директорлар кеңесінің кадрларсаясаты, Холдинг Басқармасы мүшелерін тағайындау, сыйақылар және қызметін бағалау жүйесі, Холдинг омбудсмен қызметінің нәтижелерін қарау саласындағы құзыретіне жататын мәселелерді терең пысықтау және мониторингілеу арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында 2013 жылғы 25 қыркүйекте құрылды.

Комитетқұрамы

Клаус Мангольд – КомитетТөрағасытәуелсіздиректор;

Филип Йео – Комитетмүшесітәуелсіздиректор;

Томас Миров – Комитетмүшесітәуелсіздиректор.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет туралы ереже(Жүктеу)

 

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Холдингтің Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Директорлар кеңесіне орта және ұзақ мерзімді келешектеХолдинг қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, Холдинг қызметінің (дамуының) басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) әзірлеу мәселелері бойынша ұсыныстарәзірлеу мақсатында 2013 жылғы 25 қыркүйекте құрылды.

Комитетқұрамы

Филип Йео – КомитетТөрағасытәуелсіздиректор;

Томас Миров – Комитетмүшесітәуелсіздиректор;

ЖеңісҚасымбек – КомитетмүшесіДиректорлар кеңесінің мүшесі;

АйдарӘріпханов – КомитетмүшесіДиректорлар кеңесінің мүшесі.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы ереже(Жүктеу)

Комитет по аудиту Совета директоров Холдинга (далее – Комитет) создан 25 сентября 2013 года с целью подготовки Совету директоров рекомендаций в части осуществления надлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), мониторинга эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, исполнения соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления Холдинга, контроля за независимостью внешнего и внутреннего аудита, системы назначений, вознаграждений и оценки деятельности Службы внутреннего аудита Холдинга, рассмотрения результатов деятельности Омбудсмена Холдинга.

Состав Комитета: 

Томас Миров – Председатель Комитета, независимый директор;

Клаус Мангольд – Член Комитет, независимый директор.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Холдинга (далее – Комитет) создан 25 сентября 2013 года в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в области кадровой политики, системы назначений, вознаграждений и оценки деятельности членов Правления Холдинга, рассмотрения результатов деятельности Омбудсмена Холдинга.

Состав Комитета: 

Клаус Мангольд – Председатель Комитета, независимый директор;

Филип Йео – Член Комитета, независимый директор;

Томас Миров – Член Комитета, независимый директор.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Холдинга (далее – Комитет) создан 25 сентября 2013 года с целью подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Холдинга, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Холдинга в средне- и долгосрочной перспективе, вопросов по устойчивому развитию.

Состав Комитета: 

Филип Йео – Председатель Комитета, независимый директор;

Томас Миров – Член Комитета, независимый директор;

ЖенисҚасымбек – Член Комитета, член Совета директоров;

Айдар Арифханов – Член Комитета, член Совета директоров.

Барлық жарияланымдар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

  • Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева
  • Официальный сайт Президента Республики Казахстан
  • Парламент Республики Казахстан
  • Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
  • Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
  • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
  • Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті - Елбасы кітапханасы
  • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар