Сұрақ-жауап
Шұғыл желі
А А

"Бәйтерек" холдингімен бірге өз мансабыңды құр
"Бәйтерек" командасы Холдинг үшін стратегиялық маңызды мақсаттарға қол жеткізуге барлық ұжым қатысушыларымен бірлесіп бағытталған өршіл тұлғалармен ынтымақтасуға дайын

01.09.2023

Тәуелсіз директор

Бос лауазымның атауы: тәуелсіз директор

Компанияның атауы: «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк)

1. Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар жалпы талаптар

1.1. Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін үміткер:

          1.1.1. Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңына сәйкес тәуелсіз директордың анықтамасына сәйкес келуі тиіс.

          1.1.2. Банк қызметінің көлемі мен сипаты жағынан ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпаратты меңгеру, ұсыну алдындағы 2 (екі) жылдан кем емес ұқсас салада/секторда халықаралық тәжірибеге және кәсіби тәжірибеге ие болу, сондай-ақ Банк қызметінің көлемі мен сипаты жағынан ұқсас негізгі мәселелер туралы түсінігін көрсету:

1)   Банкке қатысты заңнама талаптары;

2)   ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелес орта.

1.1.1.    Ұсынылған ақпаратты талдай және объективті бағалай білу және заңдылық, әділеттілік және барлық акционерлерге тең қатынас қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз позицияны қалыптастыру. Өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғау қабілетіне ие болу.

1.1.2.    Корпоративтік басқару және тұрақты даму қағидаларын білу.

1.1.3.    Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие болу. Кандидаттың өмірбаянында Экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық фактілері болмауы тиіс.

1.1.4.    Директорлар кеңесінің жұмысына тек директорлар Кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін де қатысу үшін жеткілікті уақыт болуы тиіс.

1.1.5.    Басқа компаниялардың 3 (үштен) артық Директорлар кеңесіне мүше болмау.

1.1.6.    Жыл сайын тәуелсіздікті растау рәсімін жүзеге асыру және тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда компанияны хабардар ету.

 

2.        Арнайы талаптар

2.1. Қаржы ұйымдары болып табылатын, Банктің тәуелсіз директорлары лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.

2.1.1.    Қаржы ұйымы болып табылатын Банктің тәуелсіз директорлары лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

2.2. Қаржы, аудит және бақылау саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына үміткерлер үшін арнайы талаптар.

2.2.1.    Экономика және (немесе) қаржы саласындағы жоғары білім, қосымша білім/Қаржы менеджменті/қаржылық талдау/ бухгалтерлік есеп/ салық салу/ аудит/тәуекел менеджменті саласындағы кәсіби сертификаттау.

2.2.2.    Мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі 7 жылдан кем болмауы тиіс.

2.2.3.    Қаржы ұйымдарының басқару органдарында немесе атқарушы органдарында/холдингтік құрылымдарда/мемлекеттік органдарда/халықаралық қаржы ұйымдарында/қаржылық қызметтерді реттеу саласындағы жұмыс тәжірибесі және (немесе) басқару органдарында/атқарушы органдарда/қаржылық аудитті/менеджмент комплаенсін жүргізу бойынша қызметтер көрсету жөніндегі ұйымдарда басшы/әріптес ретінде жұмыс тәжірибесі.

2.3. Сыйақылар/әлеуметтік мәселелер/ корпоративтік мәдениет саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.

2.3.1.    Жоғары білім және (немесе) "Іскерлік әкімшілендіру магистрі" /"Философия докторы" дәрежесі және (немесе) басқару (менеджмент) саласындағы қосымша білім. Персоналды басқару/әлеуметтік даму теориясы саласында білімі болуы тиіс.

2.3.2.    Басқару органдарында немесе атқарушы органдарда холдингтік құрылымдарда/ұлттық компанияларда кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі және (немесе) бизнес немесе HR консалтинг саласында маманданатын компанияларда басқару органдарында/атқарушы органдарда және (немесе) басшы/әріптес ретінде жұмыс тәжірибесі және (немесе) жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ доллары болатын қазақстандық және халықаралық компанияларда HR/ Заң сараптамасы/ корпоративтік жанжалдарды реттеу мәселелері бойынша HR-директор/ басшы ретінде жетекшілік ететін жұмыс тәжірибесі.

2.3.3. Басшылық лауазымдарда/ жоғары және орта басқару буынының персоналымен жұмыс саласында кемінде 5 жыл тәжірибесі болуы тиіс.

2.4. Инвестицияларды басқару саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына үміткерлер үшін арнайы талаптар.

2.4.1.         Қаржы, корпоративтік қаржы, инвестициялар, инвестициялық менеджмент немесе инвестициялық талдау саласындағы жоғары білім, қосымша білім/бухгалтерлік есеп/ тәуекел менеджменті/ қаржы саласындағы кәсіби сертификатталуы.

2.4.2.         Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, бағалы қағаздар портфелін басқару қағидалары, инвестицияларды бағалау әдістері, қаржылық есепке алу және есептілік стандарттары саласындағы білім.

2.4.3.         Инвестициялық қызмет саласындағы мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 7 жыл.

2.4.4.         Қаржы ұйымдарында/холдинг құрылымдарында /мемлекеттік органдарда/ халықаралық даму банктерінде/халықаралық қаржы/сақтандыру компанияларында/ инвестициялық қызметті жүзеге асыратын /компанияларды жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ долларын қор нарығына шығаратын халықаралық және (немесе) қазақстандық компаниялардың басқару органдарында/атқарушы органдарда/басшы лауазымдарда (құрылымдық бөлімшелерді үйлестіруді жүзеге асыратын және қаржы операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығына ие лауазымдарда) кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі.

2.5. Инновацияларды дамыту саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына үміткерлер үшін арнайы талаптар.

2.5.1.         Жоғары техникалық/экономикалық/қаржылық білім және (немесе) менеджмент саласындағы жоғары білім, инновациялық менеджмент саласындағы қосымша дайындық.

2.5.2.         Жалпы еңбек өтілі 7 жылдан кем емес. Инновациялық менеджмент саласындағы басшылық лауазымдарда/сарапшы ретінде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.

2.5.3.         Инновацияларды дамыту және енгізу тиімділігін бағалау саласындағы Білім және практикалық тәжірибе, ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын білу.

2.5.4.         Инновациялық жобаларды басқарудағы, жаңа идеяларды іске асырудағы, практикалық іске асыруды бастамалаудағы және оны өміршең рентабельді өнімге айналдырудағы тәжірибе және (немесе) бірегей қасиеттері бар тұтыну тауарларын құрғанға дейін жоғары технологиялар негізінде жаңа өнімдерді әзірлеудегі тәжірибе.

2.5.5.         Нарық қажеттілігін анықтау және бағалау үшін Қазақстан Республикасының басым/базалық салалары нарығында, сондай-ақ инновациялық өнім нарығында қалыптасқан жағдайды білу.

2.6.      Кәсіпкерлікті дамыту саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.

2.6.1.         Жоғары білім, менеджмент/ қаржы/ құқық саласында қосымша білім.

2.6.2.         Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік саласындағы заңнамасын білу.

2.6.3.         Жалпы еңбек өтілі 7 жылдан кем емес. Басшылық лауазымдардағы, орта бизнес ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

2.6.4.         Бәсекеге қабілетті өнімдер шығаратын және (немесе) сапалы және талап етілетін қызметтер көрсететін, нарықта кемінде 5 жыл жұмыс істеген табысты компанияны (орта бизнесті) нөлден бастап құру/жүргізу (меншік иесі/әріптес/басқарушы немесе атқарушы органның мүшесі/бірінші басшы ретінде) тәжірибесі.

 

Сертификаттардың болуына қойылатын талаптар:

Қаржы / аудит / стратегиялық менеджмент саласында кәсіби халықаралық сертификаттардың болуы құпталады.

 

3. Міндеттерді орындау үшін қажетті жеке-іскерлік құзыреттер:

3.1. Мотивация;

3.2. Банк қызметі шеңберіндегі кәсіби құзыреттілік;

3.3. Түйінді құзыреттер: әдептілік, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, стратегиялық пайымдау, белсенді қатысу.                                          

 

Жұмыс шарттары:

Жалдау нысаны: шарт

Тәуелсіз директор лауазымына конкурсқа қатысуға ниет білдірген кандидаттар келесі құжаттарды hrd@baiterek.gov.kz email-ға жолдайды:

1) қоса беріліп отырған үлгіге сәйкес конкурстық іріктеуге қатысуға кандидаттың өтініші;

2) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) қоса беріліп отырған нысанға сәйкес кандидат туралы мәліметтер >>.

 

Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарды іріктеу кезінде мыналар назарға алынады:

1) басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі;

2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;

3) жұмыс өтілі;

4) білімі, мамандығы, халықаралық сертификаттарының болуын қоса алғанда;

5) бағыттар мен салалар бойынша кемінде 2 жыл құзыретінің/басшылық тәжірибесінің болуы (салалар активтер портфеліне қарай өзгеруі мүмкін);

6) іскерлік бедел;

7) тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы;

8) директордың «Сертификатталған директор» кәсіби сертификаттауының болуы (тәуелсіз директорлар үшін).

 

Директорлар кеңесіне мынадай адам сайлана алмайды:

1) Банкпен бәсекелесетін атқарушы органның қатысушысы, басшысы, басқару органының мүшесі немесе заңды тұлғаның қызметкері болып табылатын тұлға;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

4) бұрын банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Атқарушы органның бірінші басшысы, бірінші басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адам. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.

 

Құжаттарды қабылдау мерзімі: 2023 жылдың 11 қыркүйекке дейін.

 

Бос жұмыс орындарының мұрағаты

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

  • Қазақстан Республикасы Президентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Парламентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар