Басшылық

Жалғыз акционер

Холдингтің жалғыз акционері Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитеті ұсынған Қазақстан Республикасы Үкіметі болып табылады. 

2013 жылдың 26 маусымында Холдингтің мемлекеттік акция пакетін пайдалану және меншік құқығы Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне берілді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы №875 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін реформалау туралы» Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің функциялары қысқартылған министрліктің құқық қабылдаушысы болып табылатын қайта құрылған Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігіне берілді.

2014 жылдың 27 қарашасында Холдингтің  мемлекеттік акциялар пакетін пайдалану және меншік құқығы Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігіне берілді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылдың 26 ақпанындағы № 806 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін ары қарай дамыту бойынша шаралар туралы» Жарлығына сәйкес, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі қайта құрылу жолымен қысқартылған министрліктің құқық қабылдаушысы болып табылатын Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне берілді.

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің комитеттері

Аудит жөніндегі комитет

Холдингтің Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті (бұдан әрі-Комитет) Директорлар кеңесіне Холдингтің қаржы-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығына) тиісті бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігіне мониторинг жүргізу, Холдингтің корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерінің сақталуын орындау, сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін бақылау, Холдингтің ішкі аудит қызметінің жұмысын тағайындау, сыйақылар және бағалау жүйесі бөлігінде ұсынымдарды дайындау Холдинг омбудсмен қызметінің нәтижелерін қарау мақсатында 2013 жылғы 25 қыркүйекте құрылды.

Комитетқұрамы

Томас Миров – Комитет Төрағасытәуелсіз директор;

Клаус Мангольд – Комитет мүшесітәуелсіз директор.

Аудит жөніндегі комитет туралы ереже(Жүктеу)

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Холдингтің Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті (бұдан әріКомитет) Директорлар кеңесінің кадрларсаясаты, Холдинг Басқармасы мүшелерін тағайындау, сыйақылар және қызметін бағалау жүйесі, Холдинг омбудсмен қызметінің нәтижелерін қарау саласындағы құзыретіне жататын мәселелерді терең пысықтау және мониторингілеу арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында 2013 жылғы 25 қыркүйекте құрылды.

Комитетқұрамы

Клаус Мангольд – Комитет Төрағасытәуелсіз директор;

Филип Йео – Комитет мүшесітәуелсіз директор;

Томас Миров – Комитет мүшесітәуелсіз директор.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет туралы ереже (Жүктеу)

 

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Холдингтің Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Директорлар кеңесіне орта және ұзақ мерзімді келешектеХолдинг қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, Холдинг қызметінің (дамуының) басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) әзірлеу мәселелері бойынша ұсыныстарәзірлеу мақсатында 2013 жылғы 25 қыркүйекте құрылды.

Комитетқұрамы

Филип Йео – Комитет Төрағасытәуелсіз директор;

Томас Миров – Комитет мүшесітәуелсіз директор;

Жеңіс Қасымбек – Комитет мүшесіДиректорлар кеңесінің мүшесі;

Айдар Әріпханов – Комитет мүшесіДиректорлар кеңесінің мүшесі.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы ереже(Жүктеу)

 

Холдинг басқармасы

Омарходжаев А.С.
Омарқожаев Әнуар Сағынәлиұлы
Басқарма Төрағасының орынбасары
Профильді қарау

Басқару комитеттері

Қызметтерді жоспарлау және бағалау жөніндегі комитет

Холдинг өкілдері үшін еншілес ұйымдардың органдарындағы қаржылық-шаруашылық мәселелер бойынша бірыңғай позиция құрайды, оның ішінде Холдингтің бір жылдық бюджетінің уақтылы әрі сапалы бекітілуін және орындалуын қамтамасыз етуде, даму жоспарын бекіту кезінде. 

Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитет

Активтер мен міндеттемелерді әртараптандыру принциптеріне қол жеткізу, қауіптерді оңтайландыру және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында Холдинг пен еншілес ұйымдардың активтері мен міндеттемелерін басқару тиімділігін жоғарылату бойынша ұсыныстар құрады.  

Инвестициялық комитет

Тиімділікті жоғарылатуға, сондай-ақ Холдинг пен еншілес ұйымдардың инвестициялық қызметі мәселелері бойынша Холдинг пен еншілес ұйымдардың бірыңғай саясатын қалыптастыруға жәрдемдеседі.  

Стратегия және корпоративтік даму жөніндегі комитет

Даму Стратегиясын жүзеге асыру тиімділігін жоғарылатады, корпоративтік басқару және аналитикалық қолдау жүйесін жетілдіреді, сонымен қатар Холдинг пен еншілес ұйымдардың қызметіндегі тұрақты дамуды қамтамасыз етеді.